Ponowna-ocena-oddzialywania-na-srodowisko

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę czy też decyzji zatwierdzającej projekt budowlany może wymagać przeprowadzenia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Jak to wygląda w praktyce? Kiedy ponowna OOŚ jest potrzebna?

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko – co to? Kiedy jest wymagana?

Pod pojęciem ponownej oceny oddziaływania na środowisko kryje się procedura administracyjna zmierzająca do wydania (zmiany) decyzji innych niż decyzja środowiskowa. W tym kontekście określenie „ponowna” nie jest do końca trafne. W niektórych przypadkach bowiem przeprowadza się ją po raz pierwszy dla danego przedsięwzięcia.

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko dotyczy wyłącznie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać i może być wymagana przed uzyskaniem decyzji o:

 • pozwoleniu na budowę,
 • zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 • pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 • pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego albo jego części,
 • zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która jest wydawana na podstawie ustawy ZRID (o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych),
 • zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
 • pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Przeprowadza się ją także w postępowaniu administracyjnym o zmianę wyżej wymienionych decyzji. Co ważne, w przypadku ponownej OOŚ organem wydającym postanowienie uzgadniające jest RDOŚ (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska), ewentualnie GDOŚ (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska).

W jakich przypadkach przeprowadza się ponowną ocenę oddziaływania na środowisko? Czy może ona stanowić alternatywę dla zmiany Decyzji środowiskowej

Procedurę wydania ponownej oceny oddziaływania na środowisko na poczet wyżej wymienionych decyzji przeprowadza się:

 • jeżeli stwierdzono taką konieczność w decyzji, w ramach której wykonywano zwykłą ocenę oddziaływania na środowisko,
 • jeżeli właściwy organ stwierdzi, że we wniosku o jej wydanie dokonano zmian wobec wymagań, które zostały określone w decyzji,
 • gdy nie można stwierdzić gotowości instalacji do wychwytywania CO2 na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji do spalania paliw na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej. Dotyczy to jednak wyłącznie tych instalacji, których elektryczna moc znamionowa jest równa lub większa niż 300 MW,
 • na wniosek inwestora, który planuje dane przedsięwzięcie.

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko może stanowić alternatywę dla zmiany Decyzji środowiskowej. Decyzję środowiskową uzyskuje się bowiem na początku procesu inwestycyjnego, gdzie trudno przewidzieć, czy nie dojdzie do pewnych zmian w projekcie. Zakładane modyfikacje mogą stać w sprzeczności z postanowieniami Decyzji Środowiskowej. Jej zmiana nie zawsze stanowi atrakcyjną opcję.

Wiele zależy jednak od okoliczności. Dlatego swoją sytuację warto przedstawić firmie świadczącej usługi konsultingu środowiskowego. Specjaliści przeanalizują dany przypadek i wskażą najlepsze rozwiązanie.

Ponowna ocena oddziaływania na środowisko – procedura i terminy

Procedura ponownej oceny oddziaływania na środowisko wymaga przeprowadzenia podobnych czynności jak w przypadku ubiegania się o decyzję środowiskową. Głównym środkiem dowodowym jest raport o oddziaływaniu na środowisko. Konieczne jest także przeprowadzenie konsultacji społecznych, a także uzyskanie odpowiednich stanowisk od organów współdziałających.

Postępowanie kończy się uzgodnieniem lub odmową uzgodnienia przed RDOŚ (ewentualnie GDOŚ) warunków realizacji przedsięwzięcia. Organ ma 45 dni od momentu otrzymania dokumentów na wydanie decyzji. Termin ten może jednak ulec zmianie, jeśli wystąpią okoliczności określone w art. 35 § 5 KPA.

Zgodnie z zamysłem ustawodawcy, ponowna ocena oddziaływania na środowisko ma stanowić raczej wyjątek niż rutynowy element procedury inwestycyjnej. Niemniej jeśli istnieją przesłanki do jej przeprowadzenia, inwestor nie powinien odrzucać szansy. Bywa, że RDOŚ (lub GDOŚ) odnosi się przychylniej do inwestycji niż organ właściwy do wydania Decyzji Środowiskowej.

źródło: https://www.ekomeritum.pl/

Related Articles